സർവ്വ ഗണങ്ങളുടെയും അധിപനാണ് ഗണപതി ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താതെ ഇന്നുവരെ ലോകത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ സംപ്രീതൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ഭഗവാൻ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയിട്ടും നമുക്ക് വിജയം നേടാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ നാല് രൂപത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ പൂർണമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി അതായത് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ.

   

ആയിട്ട് ആരും തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്നില്ല പരീക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും തന്നെ ഇത് ചെയ്യണമെന്നും ഇല്ല ഭഗവാനെ പൂർണമായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി തന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓം ഗം ഗണപതേ നമഎന്നും മൂന്നു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഒരുവട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സ് ഏകാഗ്രതമാക്കി കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും വളരെ അടുത്ത്.

ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാല് രൂപങ്ങളാണ് ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാല് രൂപങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാലു ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അടുത്തവർഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ്.

ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ മനസ്സ് വളരെയധികം ഏകാഗ്രതമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓംഗം ഗണപതേ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.