Choti Nakshatras will get Raja Yoga

Choti Nakshatras will get Raja Yoga in search of Ashta Ishwaryas. Chothi nakshtram.