നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആലക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി കഴിയാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് വീട്ടിലുള്ള അലക്ക് കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു അലക്ക് കല്ല് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചാണ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അലക്ക് കല്ല് ആകട്ടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആകട്ടെ വാസ്തുമനുസരിച്ച് നോക്കി കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഉപയോഗത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളായിട്ടാണ്.

   

ഒരേ ഒരു ഉപയോഗം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അലക്ക് കല്ലിനും വാഷിംഗ് മെഷീനും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാസ്തുപരമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈയൊരു സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന്‍റെതായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും ഉയർച്ചയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ സ്ഥാനം തെറ്റി ഒരിക്കലും ശരിയലാതാ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ഇത് അലക്കുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത്.

എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ക്ഷണിച്ചുവരുന്നത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു അലക്ക് കല്ല് സ്ഥാനം തെറ്റി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ സ്ഥാനം തെറ്റ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നതും ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു മാറില്ല.

എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആശുപത്രി ഒന്ന് വിട്ടു ഒരാൾക്ക് മാറി ഒരാൾക്ക് മാറി ആശുപത്രിയിൽ വാസം വരുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സന്താന ക്ലശയങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് സന്താന ക്ലേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിലുള്ള ഇളമുറക്കാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇളയ സന്തതികൾക്ക് രീതിയിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിത രീതിയിലുള്ള പരാജയങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.