ഈ 1 വിരലിൽ വെള്ളി മോതിരം അണിഞ്ഞു നോക്കൂ… കുമിഞ്ഞു കൂടും പണവും സ്വർണ്ണവും!!

സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ആഭരണങ്ങൾ എല്ലാം അണിയാൻ അവർക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ വെള്ളി മോതിരം ഇനി പറയുന്ന വിരലുകളിൽ ഒന്ന് അണിഞ്ഞു നോക്കൂ പണവും സ്വർണവും കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നതാണ് വട ചാനലിൽ പണം വശത്തിനായി അതായത് പണ്ണത്തെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ധാരാളമായി തന്നെ താന്ത്രികമായിട്ടുള്ള വിദ്യകൾ എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് മാത്രജപങ്ങൾ രഹസ്യം വഴിപാട് രീതികൾ കൂടാതെ ഇങ്ങനെ അല്ല മറ്റെടുകളും ഉണ്ട് എന്നാൽ.

   

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പണവും സ്വർണവും എല്ലാം കുമിഞ്ഞു കൂടാനായി വെള്ളി മോതിരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അണിയേണ്ടത് എന്നുള്ള സൂക്ഷ്മതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് പൊതുവായിട്ട് വെള്ളിയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിന് മുമ്പ് പലതരം വീഡിയോകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജലോകങ്ങളിൽ വളരെയധികം കൂടുതലായി തന്നെ ആകർഷണം ശക്തിയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് വെള്ളി എന്നുള്ളത് സർണത്തെ തെക്കാളും വെള്ളിക്കയാണ്.

വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ആകർഷണ ശക്തിയുള്ളത് അതായത് സ്വർണത്തിന് സ്വർണ്ണത്തെ ആകർഷിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജമാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ വണ്ടിക്ക് ആകട്ടെ വില ഉയർന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് ആഭരണങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പണത്തെ ആകർഷിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം ഉണ്ട് താൻ ധാരാളമായി തന്നെ വച്ച് താന്ത്രിക പരിഹാരങ്ങൾക്ക് വെള്ളി നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇന്നത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെള്ളിക്ക് വില വളരെയധികം കൂടുതൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടു.

തന്നെ വെള്ളി അല്ല ആളുകൾക്കും വാങ്ങാനായി കഴിയുന്നതും ആണ് ഒരു ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ സംബന്ധിച്ച് സമ്പത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രമാണ് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രം തിരുപ്പതി ഭഗവാനെ ദീപാരാധന കാട്ടുന്ന തട്ടുകൾ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെ വെള്ളി കൊണ്ട് ഉള്ള അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി തീർത്ഥം നൽകുന്ന പഞ്ചപാത്രങ്ങളും വെളിയിൽ തീർത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.