ഈ സമയത്ത് ദിവസവും ഓം നമഃ ശിവായ ജപിച്ചാൽ, ആഗ്രഹം അത് എത്ര വലുതായാലും നടന്നിരിക്കും

പരമശിവന്റെ മൂലമന്ത്രമാണ് ഓം നമശിവായപരമശിവനെ ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓം നമശിവായ ഓം എന്നുള്ള വാക്കിലെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് നമശിവായ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂതങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള വായു അഗ്നി ആകാശം എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ പ്രതിധാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ലഭിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കുന്നു ഭഗവാനെ തന്നെ നമ്മെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

   

എന്ന് തന്നെ കരുതുകയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അടുക്കുംതോറും ഭഗവാൻ നമ്മെ കൂടുതലായിട്ട് പരീക്ഷിച്ചാലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫലം നേടിത്തരും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസവും നമ്മളുടെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങളും പറയുന്നത് പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം എത്രത്തോളം തന്നെ ജപിക്കാനായി കഴിയുന്നു എടുത്തോളാം നമ്മൾ ജപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് പലതരത്തിലുള്ള കലഹങ്ങൾ എല്ലാം.

തന്നെ ഒഴിഞ്ഞുമാറും അപകടങ്ങളെല്ലാം മാറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓം നമശിവായ എന്നുള്ള മന്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ആപത്ത് ഘട്ടങ്ങളിലും ഏതൊരു പ്രയാസം ആയിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലും മനസ്സ് ഒരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഒരു മൂല മന്ത്രമാണ് ഓം നമശിവായ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷിക്കും ഭഗവാനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ.

ഭഗവാൻ അങ്ങനെയൊന്നും എല്ലാവരെയും പ്രസാദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ തരണമെന്നില്ല ഭഗവാൻ കഴിയുന്ന അത്രയും തന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പരീക്ഷിക്കും ഭഗവാന്റെ ഈ പരീക്ഷണം നേരിടാൻ ആയി തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ബഹുമാനം ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആയിട്ട് എങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവർ ഇത് അവരാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി.