കൈവെള്ളയിൽ നോക്കി ഇന്ന് രാത്രി കിടക്കും മുൻപ് ഇങ്ങനെ പറയു, ഉടൻ തന്നെ ആഗ്രഹം നടക്കും, ഇന്ന് ധനു അമാവാസി

ഇന്ന് ധനു മാസത്തിലെ അമ്മാവാസിയാണ് ധനു മാസത്തിലെ അമാവാസി അഥവാ കറുത്തവാവ് എന്നു പറയുന്നത് വളരെയധികം ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന അതിശക്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് വേറെയുമുണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം അമവാസി അതായത് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ പിറന്നാൾ ആണ് എന്നുള്ള ചില പുരാണങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ഈയൊരു അവളും ഹനുമാൻ ജയന്തിയാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം.

   

കൂടി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹനുമാൻജമയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനിവിടെ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഹനുമാൻ സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ വേഗത്തിൽ തന്നെ നടന്നു കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട.

രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പ്രത്യേകം പൂജകൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ സന്ധികളിലെ പൂജകളിൽ നിങ്ങൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്റെ പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും നാളും ആർക്കെല്ലാം.

വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേര് ജന്മനക്ഷത്രം എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാവുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ചുമണിക്ക് മുമ്പ് വരെയുള്ളത് ഞാനിവിടെ കുറിച്ചെടുത്തു കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മാസത്തിലെ അമ്മാവാസി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.