നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് വരെ ആരും പറഞ്ഞട്ടില്ലാത്ത ചില രഹസ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ചെവി ഇതിൽ ഏത്? നോക്കൂ,

പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ടെസ്റ്റും ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സാമൂതിരിക ശാസ്ത്രവും ലക്ഷണശാസ്ത്രവും പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ ചെവിയുടെ ഘടന നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വച്ച് ഇവിടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ പ്രവചിക്കാനായി കഴിയും വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിനക്ക് അറിയുവാനായി കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്.

   

അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് ചെവിയുടെ ഘടന നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലെ ചില തരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പ്രവചിക്കാനായി പോവുകയാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നാല് ഘടനയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് പറയുന്നത് ഈ ചെവിയുടെ അറ്റമാണ്.

കേട്ടോ ചെവിയുടെ അറ്റം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നാല് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിരിക്കും അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് വിടർന്നിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ തരത്തിൽ 4 വീതിയുള്ള ചെവിയുടെ അറ്റം ഉള്ളവർ രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നീണ്ട ചെവിയുള്ളവർ രവിയുടെ അറ്റം നല്ലതുപോലെ തന്നെ നീണ്ട ഇരിക്കുന്നവർ ഞാണ്ട്.

ഇരിക്കുന്നവർ എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിയുടെ ആറ്റം തീരെ വന്ന് അങ്ങ് ഒട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒട്ടിയ അറ്റം ഉള്ളവർ നാലാമതായി പറയുന്നത് ചെവിയുടെ അറ്റത്ത് ഡബ്ലിയു പോലെ ഒരു ഫോർമേഷൻ ഉള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഡബ്ലിയു പോലെ ഒരു വെട്ടുപോലെ എല്ലാം വന്നുകൊണ്ട് ഡബ്ലിയു പോലത്തെ ചെവിയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിലുള്ള ചെവിയുള്ള മനുഷ്യനെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.