വീടിന്റെ പ്രധാന വാതിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷം, നിങ്ങളുടെ പ്രധാന വാതിൽ എങ്ങോട്ടാണ്?

ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ വീടിന്റെ ദർശനം എങ്ങോട്ടാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിജയ പരാജയങ്ങളെ ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളെ ആ വീടിന്റെ ദർശനം വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒരു വീടിന്റെ ദർശനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിൽ എങ്ങോട്ടാണോ ഫെയ്സ് ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥം അതായത്.

   

ഒരു വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതിൽ അതായത് മെയിൻ ഡോർ ഏത് ദിശകളിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് വീട് ഏത് ദിശകളിലേക്കാണ് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥമാക്കി കാണുന്നത് അപ്പോൾ വീടിന്റെ പ്രധാനമായും അങ്ങോട്ട് ആണോ വരുന്നത് അതാണ് ആ വീടിന്റെ മുഖം അതാണ് ആ വീടിന്റെ ദർശനം എന്നുള്ളത് സാരം പ്രധാനമായിട്ടും 8 തരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളാണ് വാസ്തുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് 8 ദിശകളിലേക്ക് ഒരു വീടിന് ദർശനം വരാനായിട്ടുള്ള.

കവിതകൾ എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് അതിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠവും വളരെയധികം ഗുണകരവും മറ്റു ചില തരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങൾ വളരെ വലിയ ദോഷവും ആയിട്ട് തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നതാണ് എട്ടു ദർശനം എന്നു പറയുമ്പോൾ വടക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുണ്ട് കിഴക്കോട്ട് ദർശനം ഉള്ള വീടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറോട്ടും ദർശനുമുള്ള വീടുണ്ട് തെക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള വീടുണ്ട് തെക്കു പടിഞ്ഞാറ് ദർശനം ഉള്ള വീടുണ്ട് ഇടക്ക് ദർശനമുള്ള വീടുണ്ട് വടക്ക്.

പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദർശനം ഉള്ള വീടുകൾ ഉണ്ട് എട്ടരക്കുകളിലേക്കാണ് വീട് വാർക്കുവാൻ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വീട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എട്ടരക്കുകളിൽ ഏതു ദർശനത്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കികേ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.