ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ, എന്ന് വളരെ ചക്രം കൃത്യമായി പറയും

വാജറാ കോശം എന്നുള്ളത് വരാദേവിയുടെ ഒരു ബാവുമാണ് ഈ ഭാവമാണ് അത് മന്ത്രിരൂപത്തിൽ അത് മന്ത്രമാക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്ത്രശാസ്ത്രം വരാതെ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ സങ്കൽപ്പിച്ച് ആരാധിക്കനായിട്ട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതു വളരെ കുറച്ചു കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ പന്നിയുടെ മുഖവും സ്ത്രീയുടെ ഉടലുമായി സങ്കൽപ്പിക്കുന്ന.

   

ദേവി അഥവാ വജാറകോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഇത് പ്രഥമയിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വിചിത്രമായി തോന്നിയേക്കാം എന്നാൽ ഇതിന്റെ വാസ്തവം ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും രൂപം ഒത്തു ചേർന്നിട്ടുള്ള ദേവതകളെ വളരെ വേഗം തന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായി സാധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തന്തശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന നാലും മൂർത്തികളെയും തന്ത്രശാസ്ത്രം കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ.

നരസിംഹം മൂർത്തി ഗണപതി ഭഗവാൻ ഭാരതീയദേവി വാര്യദേവി ഇതിൽ വാരാഹിദേവിയാണ് വജാറ കോശമായി ആഗ്രഹം നടത്താനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ച് കടബാധ്യതകൾ എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുമാറാനും ധനസമൃദ്ധിയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നടന്നു കിട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യം നല്ലതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന നാലു സംഖ്യകളിൽ ഒരു സംഖ്യ.

തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് ചേരുന്നതാണ് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രുചിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെതന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അഭിരുചിക്കാൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ സംഖ്യകളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.