Thodukrui Today these Gubhavarthas will reach you soon.. Thodukurii