കൈയിലും കാലിലും ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് അതുപോലെതന്നെ പെരുപ്പ് എന്നിവ നിങ്ങൾ തീരെ അവഗണിക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ കിഡ്നിയുടെ തകരാറിനെ ആയിരിക്കാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകളിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ആണ് അവർക്ക് അവരുടെ കൈകാലുകളുടെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന തരുതരുപ്പ് അതുപോലെതന്നെ പെരുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെതന്നെ പുകച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സെൻസേഷനുകൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും അതിൽ മരുന്ന് ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നവർ മരുന്ന് എടുക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ അവൾക്ക് പല മുറിവുകൾ ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്നു.

   

പക്ഷേ അതൊന്നും അവർ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ പറ്റി ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും അതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മുറിവ് പറ്റിയത് പോലും അറിയാതെ വരുന്നതും അതുപോലെതന്നെ ഇത്തരത്തിൽ തരുതരുപ്പും പെരു പെരുപ്പും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുക എന്നതിൻറെ ഒക്കെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപതി ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കൈകാലുകളുടെ.

ഒക്കെ അഗ്രഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂറോളുകൾ നശിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് പ്രതിഫലം ന്യൂറോപതി എന്ന് ഉള്ളതും ഇതിൻറെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുക നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *