നടക്കുമോ ഇല്ലയോ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എന്ന്‌ അറിയാം ,ഉടനെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്

ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പ്രത്യേക രുചിയിലുള്ള ഫ്രൂട്ടുകൾ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്നു പഴങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ മൂന്ന് പഴങ്ങൾ പുറകിലായി ഒരു തൊടുകുറി ഗണിതം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ന്യൂമറോളജി കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പഴങ്ങളോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്പറുകളും ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെ അതുകൊണ്ടു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പഴങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണോ നമ്പർ തെരഞ്ഞെടുക്കണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ചോയ്സ്.

   

തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന പഴങ്ങൾ വഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് റീഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് പകരമായി ഈ പറയുന്ന നമ്പർ വഴിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തൊടുകുറി ഫലമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായി കഴിയുന്ന ഈ കാണുന്ന പഴങ്ങളോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഗണിതങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പഴങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും തൊടുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ പഴങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം മറിച്ച് ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഗണിതകളിലേക്ക് തന്നെയാണ്.

അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചിത്രം ഏതാണ് ആ ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള തൊടുകുറി ഫലം അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊടുകുറിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായി തണ്ണിമത്തൻ രണ്ടാമതായി സ്റ്റോബറി മൂന്നാമതായി പൈനാപ്പിൾ മൂന്ന് പഴമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന ആ ഒരു പഴം ഏതാണോ അതാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതിൽനിന്ന് ഒരു പഴം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു കിട്ടേണ്ട ആഗ്രഹം ഒരു കാര്യം എന്താണോ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *