മഹാശിവരാത്രി, രാജയോഗം കൈവരും 6 നാളുകാർക്ക്,ഭഗവാൻ ഇവരെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തും

വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ എത്ര ശിവരാത്രി എത്ര മഹാശിവരാത്രി പക്ക് കൊള്ളാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എത്ര മഹാശിവരാത്രിയും ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിവ മഹാപുരാണം അനുസരിച്ച് നീയൊരു മാനദണ്ഡം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ വായു അളക്കുന്നത് ദൈവം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവരാത്രി ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

   

ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വീഡിയോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അത് 2024 ശിവരാത്രി തീയതി എന്നു പറയുന്നത് മാർച്ച് എട്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് നീ വലിയ എട്ടാം തീയതിയിലെ തിരുവോണം നക്ഷത്രം ആണ് സ്ഥിതി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്നു സ്തികളും ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ശിവരാത്രി ദിനം അത്ര അപൂർവ ദിനമായിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഗണിതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന 18 നക്ഷത്രക്കാരിൽ ആറു.

നക്ഷത്രക്കാർക്ക് രാജയോഗം അനുഭവിക്കാനായി യോഗം കൈവരുന്നത് ഞാൻ ഭരണി പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാർ അപൂർവ്വം നിലയിൽ തന്നെ എത്തുന്നതാണ് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയവും വേണ്ട ഇവിടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഒരു വർഷം അതായത് ഈ ശിവരാത്രി മുതൽ അടുത്ത ശിവരാത്രി വരെയുള്ള ഈ വർഷത്തെ കാലയളവിൽ തന്നെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ തന്നെ എത്തുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ രാജയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *