ഇങ്ങനെ ആണോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്കേ മൂല? ധനം സമ്പത്ത് താനേ വന്നു നിറയും

വാസ്തു അനുസരിച്ച് അശ്വതിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് അഷ്ടദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ദിക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ തന്നെ വടക്ക് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഇങ്ങനെ എട്ടുകളാണ് വസ്തുത അനുസരിച്ച് ഒരു വീടിന് ഒരു വീട് നിൽക്കുന്ന പുരയിടത്തിന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ എട്ട് ദിക്കുകളിലും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരാമെന്ന് എന്തെല്ലാം വരാൻ പാടില്ല ഏതെല്ലാമാണ് അനുമതിയുള്ളത് ഏതെല്ലാമാണ് ദോഷകരമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ.

   

നമുക്ക് വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീടുകൾ പണിയുമ്പോഴും കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാസ്തു കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നോക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ വാസ്തു പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കന്നിമൂലയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കന്നിമൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുമൂലം പടിഞ്ഞാറ് മൂല അഥവാ കന്നിമൂല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.

എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് അത് ശരിയുമാണ് കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തന്നെയാണ് എന്നാൽ തന്നെ കന്നി മൂലം മാത്രമല്ല ഒരു വീടിനെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വീടിന്റെ ഈ പറയുന്ന എട്ടു വശങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം ആവാം എന്തെല്ലാമാവാൻ പാടില്ല.

എന്നുള്ളത് അതിന് അനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും ആ വീട്ടിലുള്ള സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉയർച്ചകളും വീട്ടിൽ വന്നുചേരുന്ന ഊർജത്തിന്റെ അളവും എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ എട്ട് ദിക്റുകൾക്കും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പല ആളുകളുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കന്നിമൂലം മാത്രം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്റെ എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് വീടിന്റെ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *