ഈ ഭാഗത്ത് ആണോ വീട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന വഴി/ഗേറ്റ്? എന്നാൽ വലിയ ദോഷം

സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാസ്തു ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ ശരിയാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി എത്രത്തോളം തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇനി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞാലും അത് ഒന്നും തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള യോഗം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതെ പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ പിന്തുടരും പരാജയങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ തുടരും എന്നുള്ളതാണ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന.

   

വീടിന് വാസ്തു ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വെറുപ്പ് വരുത്തണം നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാസ്തു ശരിയല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള പൂജകൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ എന്ന് തരത്തിലുള്ള വഴിപാടുകൾ ചെയ്താലും അതെല്ലാം തന്നെ വിപുലമായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് പല ആളുകളും എന്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് തിരുമേനി അപൂർവ് ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ്.

എന്നെല്ലാം തന്നെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വാസ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വാസ്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയും ചെന്ന് കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വളരെ ഇടി ഈ അനുഗ്രഹീത കുറവ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളും പൂജകളുടെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല വാസ്തു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വാസ്തു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇനി എത്ര വലിയ തന്നെ മഹാപൂജ്യ നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം തന്നെ വിപുലമായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോഷം നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് പല ആളുകളുടെയും കാര്യം ഇതുതന്നെയാണ് വാസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പല ആളുകളുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *