കൃത്യമായി അറിയാം നിങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലം എപ്പോൾ തീരും, തടസങ്ങൾ മാറാൻ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ടത്,തൊടുകുറി

ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ്യവാന്റെ ശാന്ത സുന്ദരം ആയിട്ടുള്ള ഇരിപ്പും രണ്ടാമത്തെ ജോതിർലിംഗത്തിന് അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന അല്പം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രമായിട്ടുള്ള സദാശിവ രൂപം നമ്മൾ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് തന്നെ കാണാറുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മംഗളം വരട്ടെ എന്നുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു രൂപം രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഹിന്ദു സങ്കല്പം രുദ്ര അഭിഷേകത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ഡയദുദ്ര ശിവൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രുദ്ര ശിവൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളെ അവയുടെ വേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ പേരോട് കൂടി തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ശിവസങ്കൽപത്തെ ഒരു ഉദ്രൻ എന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്നത് ഈത്രയും ആണ് രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഉത്തരം നൽകാനുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതാത് ചിത്രങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഗണിതങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള തോടുകുറിഫലം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ ആയിഅറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് എന്തെല്ലാം.

കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സങ്കടങ്ങൾ പറയാം എന്നുള്ളത് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ അതിൽ എപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുപോകും അതിൽ ഉടനെ ഒരു പരിഹാരം എനിക്ക് നടത്തി തരണം ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചു കിട്ടണം എനിക്ക് മനസ്സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കണം ഭഗവാനെ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഭഗവാനെ ഇപ്രകാരവും നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുന്നതു തന്നെയാണ് എങ്കിൽ മക്കളുടെയും ഭർത്താവിനെയും അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *