ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ല ശംഖ് പുഷ്പം അറിയാതെ പോലും, കുടുബം നശിക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി.

നമ്മുടെ ഏവരുടെയും വീടുകളിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ പൂക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഭാഗ്യം വർദ്ധിക്കുവാനും മനസ്സിൽ സൗഖ്യം വർദ്ധിക്കുവാനും ഇവയെ പലതും നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും വാസ്തവം തന്നെയാകുന്നു ഇതിൽ പൂക്കൾ ഉള്ള സസ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഏവർക്കും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ ഇവയും ചിലത് വളരെയധികം പോസ്റ്റും എല്ലാം ഉള്ളതാകുന്നു അത്തരത്തിൽ ഒരു പുഷ്പം തന്നെയാണ് ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക്.

   

ഇപ്പോൾ പുഷ്പം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഉണർവ് തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാകുന്നു വീടുകളിൽ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവ വളർത്തുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം വീടുകളിൽ ഇവ വളർത്തുമ്പോൾ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് പാടുള്ളതല്ല അത് വളരെ സന്തോഷകരമായി മാറുന്നതാണ് ചങ്ക് പുഷ്പത്തോടെ ചെയ്യാനായി പാടില്ലാത്ത ആ തെറ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ശങ്കുപുഷ്പം.

വീടുകളിൽ വളരുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീടുകളിൽ ശിവപ്രീതി വന്നുചേരും എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ച തന്നെയാകുന്നു ആയുസ്സ് ആരോഗ്യം എന്നിവയെല്ലാം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരം തന്നെയാണ് ശിവപ്രീതി എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വീടുകളിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെയാണ് ശാസ്ത്ര കാര്യങ്ങൾക്കും വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് ശങ്കുപുഷ്പം വീടുകളിൽ ഇവ വളരുന്നത് ശാസ്ത്രപ്രീതിയുടെ ഒരു ലക്ഷണമായി തന്നെ കണക്കാക്കാം.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *