കൃത്യമായി പറയാം മറ്റൊരാൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത്

നിങ്ങൾ ഒരാളെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഇതിൽ ഒരുപക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ പറ്റി വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എന്ന് മൈൻഡ് റീഡിങ് ടെക്നിക്കിന് സഹായത്താൽ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പക്ഷികളെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അഭിരു ഉപയോഗിച്ച് വേണമെന്നില്ല ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ഉള്ളിലെ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണോ നിങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ആയിട്ട്.

   

പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും നീയൊരു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നേരെമറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ടു കളയാമെന്ന് കരുതി അലക്ഷ്യമായി തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ലഭിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാ തൊട്ട പകരം ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ട് മാത്രം തൊട്ടു നോക്കിയതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ള.

കാരണം മൈൻഡ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധിനികമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയാതെ ഒന്നാമത്തെ പൊന്നുമാൻ തൊട്ടു ഞാൻ ഫലം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ശരി ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളെ ശാന്തമാക്കാനായി നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തന്നെയാണ് ഇപ്രകാരം മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കിയ ശേഷം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *