ഈ 3 വസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് വിളക്കിൽ ദീപം കൊളുത്തിയാൽ… വീട് തേടി വരും സകല സമ്പത്തും !!!

വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നു വസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് വിളക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സകല ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും നമ്മുടെ വീട് തേടി വരുന്നതാണ് ഈ മൂന്നു വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് പൊതുവായിട്ട് തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ വീടുകളിൽ മഹാലക്ഷ്മി നിരന്തരമായി തന്നെ വസിക്കുന്നതാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ മൂന്നു വസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് വിളക്കുക.

   

ആ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ വസ്തുക്കൾ ചേർത്ത് വിളക്കുകളുത്തുമ്പോൾ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സമ്പൽസമൃദ്ധിയും എല്ലാം വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വിളക്കുകൾ കൊളുത്തുന്നത് തന്നതാണ് ഉത്തമം ഇനി രണ്ടു നേരവും വിളക്ക് കൊടുക്കാനായി സാധിച്ചില്ല എങ്കിലും ദിവസവും ഒരു നേരമെങ്കിലും വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ നല്ല എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് വിളക്കുകൾ കൊളുത്തുന്നതാണ്.

ഉത്തമം ഈ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായി തന്നെ ചൊവ്വ വെള്ളി ദിവസം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് വിളക്കുകൾ കൊളുത്തുന്നത് ആണ് ഉത്തമം ലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും ലക്ഷ്മിദേവി നിരന്തരമായി തന്നെ നമ്മുടെ വസിക്കാനും ലക്ഷ്മി വിളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാമാക്ഷി വിളിക്കു ഉണ്ട് എങ്കിൽ ദിവസേന താൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിൽ നെയ്യും ഒഴിച്ചും നല്ല എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാം ഒഴിച്ചു വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത്.

ആണ് ഉത്തമം ഈ എണ്ണയിൽ എണ്ണയോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നു വസ്തുക്കൾ മിക്സ്‌ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ വസ്തുക്കൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം എല്ല ക്കായ കുങ്കുമപ്പൂ പച്ചക്കറി പൂരം എന്നിവയാണ് ഈ മൂന്നു വസ്തുക്കൾ ഈ മൂന്നു വസ്തുക്കളും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ പൌഡർ ആക്കി ഒരു ടിനിൽ സൂക്ഷിക്കുക ദിവസേന തന്നെ ലക്ഷ്മി വിളക്ക് കൊഴുത്തുമ്പോൾ നല്ല എണ്ണയിലും അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *