5 സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, വേട്ടാളൻ വീട്ടിൽ കൂട് കൂട്ടിയാൽ

ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ഉത്തമ വീട്ടിൽ പോസ്റ്റ് ഊർജ്ജം അഥവാ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉള്ളതാകുന്നു ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള വായു ജലം അഗ്നിയും ഭൂമി ആകാശം എന്നിവ വളരെയധികം സന്തുലിനും ആയിരിക്കണം ഈ ബാലൻസ് ആയതിനാൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ കലഹം ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം വിട്ടു ഒഴിഞ്ഞു ഉയർച്ചയും സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നിറയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഭാഗ്യവശാൽ ഇത്തരത്തിൽ.

   

ഉണ്ടാവുകയും വീട് എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഇതാണ് വാസ്തവം വാസ്തു കാര്യമായിട്ട് നോക്കിയശേഷം വീട് വച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ വാസ്തു ദോഷത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് പ്രകൃതി തന്നെ ചില ജീവികൾ കൊണ്ട് ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ നൽകും പൊതുവേ ഏത് ജീവിയും ജീവികളും കൂടുകൂട്ടുന്നത് വളരെ.

ദോഷകരമായി തന്നെയാണ് കരുതുന്നത് എന്നാൽ ഒരു ജീവിയും വീടുകളിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നത് സൗഭാഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആകുന്നു കൂടാതെ ശകുനശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചില തരത്തിലുള്ള സൂചനകൾ ഇവ നൽകുന്നതാണ് ഇവയെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം വേട്ടാളൻ എന്നുള്ള ജീവിയെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതം തന്നെയാകുന്നു ചെറുപ്രാണികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറു ജീവികളെയും എല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവി തന്നെയാണ് ഇത് വിഷംശം അല്ലെങ്കിൽ ഇവയുടെ കുത്ത് ഏൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ വിഷം അംശം ചെറുതായി തന്നെ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതീവ ജാഗ്രത തന്നെ നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *