ആ കുടുബം മുടിയും, കുടുംബം താറുമാറാവും, ചൂല് സ്ഥാനം തെറ്റി സൂക്ഷിച്ചാൽ

വൃത്തിയുള്ള വീട് സമ്പത്ത് ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജത്തെ ആകർഷിക്കണമെങ്കിൽ വീട് ഒരു കാരണവശാലും വൃത്തികേടായി സൂക്ഷിക്കരുത് വൃത്തികേടായി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം ഉണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എപ്പോഴും വളരെ വൃത്തിയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ധന ആഗമനത്തിന് ആഗ്രഹത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാനായി കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വീട് എത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം.

   

ചൂല് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ വസ്തുത അനുസരിച്ച് ഇത് എവിടെയും ജോലി സൂക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ അലക്ഷ്യമായി തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും വയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്മിദേവിയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നത് തന്നെയാകുന്നു വസ്തുശാസ്ത്രത്തെ പരിഗണിക്കാതെ വീട്ടിൽ എവിടെയും ചൂല് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാണ് ജൂലി പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ധനം ആഗമനം എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാനും എല്ലാം.

തന്നെ സാധ്യമാകും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ ജോലി സൂക്ഷിക്കുന്ന ദിശയും അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സമയം എല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ചൂൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും വീട്ടിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ജൂലൈ ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശയിൽ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അഭിവൃദ്ധി എല്ലാം ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും.

ധനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിയും ധന ആഗമനവും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ജോലി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ചതായതിനെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മാത്രം സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുപോലെതന്നെ ജോലി മേൽക്കൂരയിൽ വയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിലെ പണം കുറയുകയുംമോഷണത്തിനുള്ള സാധ്യത എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *