വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഉടനെ തന്നെ പച്ചമുളക് നട്ടുവളർത്തു, ഗ്രഹദോഷങ്ങൾ മാറാൻ!!

വാസ്തു അനുസരിച്ച് ഓരോ വസ്തുക്കൾക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും രീതിയിലുള്ള ഊർജ്ജങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം വസ്തുവിൽ വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്ന ഊർജം പ്രവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വസ്തുവിൽ പ്രതീക്ഷിക്കും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യം തന്നെ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ എപ്പോഴും സന്തൂലിതമായി തന്നെ നിൽക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ഇതു വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള.

   

ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വസ്തു അനുസരിച്ച് വീട് പണിത ശേഷം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വന്ന് ചേരുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്പം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം പല രീതിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളെല്ലാം ജനം നട്ടുവളർത്തുന്നു തന്നെയാകുന്നു അതിൽ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രാധാന്യം അത് ഒരു സസ്യം തന്നെയാണ് പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുക്കളയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത.

തന്നെയാണ് ഈ പച്ചമുളക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത എന്താണ് പച്ചമുളക് കൊണ്ട് തന്നെ പച്ചമുളകും ആയി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു വീടുകളിൽ നാട്ടു വളർത്തുബോൾ കുട്ടികൾ പച്ചമുളകിനോട് ചെയ്യുന്നതു വളരെ ദോഷകരം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രാധാന്യമെല്ലാം തന്നെ നൽകണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *