തെച്ചി വളരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ? എങ്കിൽ ഈ ഒരു ചെടി കൂടെ വെക്കൂ തെച്ചിയുടെ ചുവട്ടിൽ!!

ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു ചെടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തെച്ചി വീട്ടിൽ നട്ടുപോലർത്തുന്നത് ആ വീടിന്റെ പ്രഭ ചൊരിയും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളും അങ്ങനെയല്ല ഇത്തരത്തിൽ പ്രഭ ചൊരിയുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചില ചെടികൾ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് വീടിന് ഐശ്വര്യമായിരുന്നു മാറുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തെച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് യുടെ പ്രീതി പോലെ തന്നെ ആരാധനയ്ക്കും ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പൂവാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഭഗവാന്റെ പാട്ട് ഒക്കെ തെച്ചി മന്ദാരം തുളസി പാട്ട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത് തെച്ചിയാണ് നേരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പൂവാണ് തെച്ചിപ്പൂവ്.

   

എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും നിർബന്ധമായി തന്നെ നട്ടുവളർത്തേണ്ട ഒരു മൂന്ന് ചെടികൾ പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ തെച്ചിയുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഐശ്വര്യവും നൽകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം നൽകും നല്ലൊരു സത്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് തെച്ചി ഏതു ഭാഗത്താണ് വളർത്തേണ്ടത് നട്ടുവളർത്തിയാൽ നമ്മൾ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം സമ്പത്തും കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ.

എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തെച്ചി ഉണ്ട് കാട് കയറി പൂക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെച്ചി ചെടി നിന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇല പോലും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി മുട്ടുകൾ ഇടുന്നത് തരത്തിലുള്ള വീടുകളിൽ ഈ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇത് ചെടി നിൽക്കും ഈ ചെടിക്ക് നിറയെ പൂക്കൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇത് എല്ലാ വീടുകളിലും സംഭവിക്കും കുറച്ചു കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *