എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഫലം ലഭിക്കില്ല ഈ മരങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണെങ്കിൽ.. ഈ മരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ?

ഒരു വീടിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ആയി പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വസ്തുവിൽ പറയുന്നത് വാസ്തുമനുസരിച്ച് വീടുകളിലെപ്പോഴും സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം എപ്പോഴും തന്നെ നിലനിൽക്കേണ്ട വളരെ അത്യാവിശം തന്നെയാകുന്നു ഇല്ലാത്തപക്ഷം വീടുകളുടെ ഉയർച്ചകളെയും ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മാനസികരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെയും ഇത് വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നത് ആകുന്നു തുടക്കത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് വളരെ വലിയ ദോഷമായി തന്നെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ആദ്യം അത്ര കാര്യമാക്കാതെ വരുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള വാസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നീട് വളരെ പിന്നീട് വളരെ മോശമായി തന്നെ വരുന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ.

   

ചില കാര്യങ്ങളാണ് വീടിനു ചുറ്റിലും നമ്മൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന മരങ്ങൾ മരങ്ങൾ വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള ദിശകളിൽ അല്ല എങ്കിൽ ചില തരത്തിലുള്ള ഞങ്ങൾ വസിക്കുന്ന വീടിന്റെ പരിസരത്തും ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിനും വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വളരെ ദോഷകരമായി തന്നെ മാറുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളെ കണികണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് പോലും പുണ്യം തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ.

ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഈ വീടിന് അടുത്തായി തന്നെ പാടില്ലാത്ത മരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ലോകം മുഴുവനും ഊർജ്ജത്താൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റിലും ഉള്ളതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായിട്ടുള്ള പങ്ക് ഉള്ളത് തന്നെയാകുന്നു പ്രപഞ്ചത്തിലെ.

എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ഘടകങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിന്ത അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീടിനടുത്ത് ആയി നിലനിൽക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി വളരെ ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്ന തന്നെയാകുന്നു എനിക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ശുഭ ആശഭഫലങ്ങൾ എല്ലാം പ്രധാനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ചില തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ഇവയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *