കടം തീരും ശത്രുദോഷം ഒഴിയും, ഈ ദിശയിൽ പച്ചമുളക് നട്ട് വളർത്തിയാൽ

ഒരു വീട് വീടാവുന്നത് അവിടെ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി തന്നെ ജീവിക്കുമ്പോഴാകുന്നു തന്നെ എല്ലാവരും വീട് വയ്ക്കുമ്പോഴും അവിടെ ഓരോ വസ്തുക്കളും വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് ആകുന്നു അത് ചെടികൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഊർജ്ജം നമ്മളിലും പുറത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെയാണ് അത് ഊർജ്ജം ദൈവംശമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ദൈവം ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജം.

   

നമ്മളിൽ കുറയുവാൻ കൂടുവാനും സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാകുന്നു കാരണം ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും കർമ്മഫലമാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അതുപോലെ തന്നെ വാസ്തുവും അനുസരിച്ച് വീട് നിർമ്മിച്ചാലും ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദോഷകരം എന്നാൽ വർധിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ തന്നെയാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വൃത്തിയും എടുത്തും വളരെ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും വളരെ വൃത്തിയോടുകൂടി തന്നെ.

വീടു സൂക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം അധികം അത്യാവശ്യം തന്നെയാകുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജത്തിന് പകരമായി തന്നെ വന്ന് ചേരുവാൻ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജമാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജം വരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ രോഗങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും കടബാധ്യതകളും എല്ലാം കൊണ്ട് ഊർജ്ജം ബസ് തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക് വന്ന് ചേരാനായി പോകുന്നതിനായി തന്നെ നമ്മൾ വീട് വച്ചാലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി.

തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു ഇനി നമ്മൾ വീടുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തന്നെയായ പച്ചമുളകിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പച്ചമുളക് ശരിയായ ദിശയിൽ നട്ടുവളർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ വളരെയധികം ദോഷകരമാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *