വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ആണോ അലക്ക് കല്ല്? വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കേണ്ട യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം ഇതാണ്

നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അലക്കല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി കഴിയാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതിനുള്ളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു അലക്ക് കല് രൂപാന്തര പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അലക്കു കല്ലുകൾ ആവട്ടെ വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ ആവട്ടെ വാസ്തു അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ഉപയോഗത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ.

   

തന്നെയാണ് ഉപയോഗം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് അലക്കുക കല്ലിനും വാഷിംഗ് മെഷീനും വീടുകളിൽ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സമയത്ത് അതിന് കൃത്യമായുള്ള വസ്തു സ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെതായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും ഉയർച്ചകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ തന്നെയാണ് എന്നാലും സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റി ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഈ തന്നെയാണ് ഇവയെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ.

അവർ നമ്മുടെ വീട്ടിന് വളരെ വലിയ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആണ് അലുകൾ സ്ഥാനം തെറ്റി ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ താനും തെറ്റിച്ചു വച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനായി പോകുന്നത് എന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആശുപത്രിയിലെ മാസം ഒന്ന് വിട്ടു ഒരാൾക്ക് മാറി ഒരാൾക്ക് മാറി ആശുപത്രി വാസം വരുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *