അടുപ്പിൽ ഈ വസ്തു കത്തിക്കുക, സകല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും തീരും ഉറപ്പ്

ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരുപാട് രീതികളിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് തന്നെയാണ് ദോഷങ്ങളിൽ കാര്യ തടസ്സങ്ങൾ സബതികപരമായ മായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു ദോഷങ്ങൾ കണ്ണേറു ദോഷം ദോഷം നാവു ദോഷം അയൽ ദോഷം വിളിച്ചപേക്ഷ എങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല പല ദോഷങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിലും ചേരുന്നതാണ് ഇതിൽ പലതും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയുന്നതല്ല ഈ ദോഷത്തിന് ആണ് നമ്മൾ.

   

ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്നു അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദോഷങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വളരെ പ്രശ്നം എന്ന് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്തു പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം മുടക്കം എല്ലാം ആയിരിക്കും കൈകളിൽ ഒരു രൂപ നിൽക്കുന്നില്ല അതുപോലെതന്നെ എല്ലാം ചെലവായി പോകും കൈകളിൽ ചോർന്നു പോകും എന്നും ദുരിതങ്ങളും മനസ്സമാധാനക്കേടും.

ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ആയിരിക്കും ഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാതെ അതൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ കിടന്നു ഇങ്ങനെ പുളയും ജീവിതത്തിൽ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ഒരുപാട് വലിയ ആളുകൾ.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം വരാതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാം പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും ജീവിത ദുഃഖങ്ങളും ഈ ദോഷങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാകാതെതിരിക്കാൻ ആയിട്ട് അല്ലാ മാസം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ഇന്നവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *