നടക്കാതെ പോയ ഏത്‌ ആഗ്രഹവും നടക്കും, 5 വെളുത്തുള്ളി കരുതിയാൽ

5 ഗ്രാമ്പുവും അതുപോലെതന്നെ 5 വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നല്ലതുകളാണ് എങ്കിൽ നന്മയാണ് എങ്കിൽ കാര്യമെല്ലാം നടന്ന് കിട്ടുവാനായി അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും അഞ്ച് ഗ്രാമ്പൂവും നമുക്ക് സാധ്യമാകും കാര്യത്തിനും വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ നന്മ അതിൽ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുതന്നെ ആയാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധ്യമാകുന്നതാണ് അന്ന് തന്നെ സാധ്യമാകും.

   

എന്താണ് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ഈ വെളുത്തുള്ളി കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പോകുന്നു ആ കാര്യം സാധ്യമായി നമുക്ക് തിരികെ വരണമെങ്കിൽ അമ്മയാണ് എങ്കിൽ അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എടുക്കുക അതുപോലെതന്നെ.

അഞ്ചു ഗ്രാമ്പു എടുക്കുക എടുത്തതിനുശേഷം രാവിലെ ഈ ഏഴുമണിക്ക് വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുവാൻ ഇവിടെ വീടിന്റെ കിഴക്കും വശത്തു നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ ഗ്രാമ്പുവും അതുപോലെതന്നെ അഞ്ചു വെളുത്തുള്ളികളും ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞതിനുശേഷം ആ വെള്ള ചരട് കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ കെട്ടുക പക്ഷേ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒഴിയുക തെക്ക് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടും കിഴക്ക് നിന്ന് തെക്കുലേക്ക് വേണം ഒഴിയുവാൻ ആയിട്ട് പ്രാവശ്യം തെക്ക് നിന്നും പിന്നെ കിഴക്ക് കൂട്ടും വേണം ഉഴിയുവാൻ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *