ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റി? നിങ്ങളുടെ ഭാവി നെറ്റി പറയും, ഞെട്ടിക്കുന്ന ഫലം

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകും നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ നല്ലത് സംഭവിക്കുമോ ചീത്ത സംഭവിക്കുമോ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരാനായി പോകുന്നത് ഇത് ലക്ഷ്ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ നെറ്റിതടവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പറയാനായി പോകുന്നതിനു ലക്ഷണശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നെറ്റിയിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുമോ നശിക്കുമോ അത് അവരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കും ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും.

   

നടക്കാനായി പോകുന്നത് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാവിയിൽ നിർണയിക്കപ്പെടും ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ നെറ്റിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇവരുടെ ഇവിടെ ഞാൻ നാല് തരത്തിലുള്ള നെറ്റികളെ കുറിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ നെറ്റിത്തടം എന്നും പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടിയിൽ.

താൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ നാലിൽ ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടം എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ നെറ്റിയുടെയും സവിശേഷതകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ നെറ്റി ഉള്ളവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നടക്കാനായി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇവിടെ ഭാവി എന്നു പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് തരത്തിലുള്ള നെറ്റില്‍ പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് ബ്രോഡ് അഥവാ നല്ല വീതിയുണ്ടാകുന്ന നെറ്റിത്തടം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/fM1IuKQUUy0

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *