ടാപ്പ്,പൈപ്പ് ഉണ്ടോ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത്? ഈ വാസ്തു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കണം

സത്യം ഉള്ള ശാസ്ത്രമാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പുറത്തുനിന്ന് പുച്ഛിക്കുകയും പരിഹാസം എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും തന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ താൻ ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വാസ്തു നോക്കി തന്നെ വേണം വയ്ക്കുവാൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആളുകൾ ആണ് ഈ പരിഹസിക്കുന്നവരും പുച്ഛിക്കുന്ന വരും എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കേരളത്തിലെ ഇനി ഏത് ജാതി മതത്തിൽ പെട്ടവരെ ആളുകളും.

   

ആയിക്കൊള്ളട്ടെ വീടുവയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വാസ്തു നോക്കി തന്നെയായിരിക്കും ഇവർ വയ്ക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും ഫലമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ സ്വത്തെഴുതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ വരുമാനത്തിന് നല്ല ഒരു ഭാഗം എടുത്തു നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വപ്നം എല്ലാം യാഥാർഥ്യമാക്കുന്ന ആ ഒരു വീട് വാസ്തുപരയായി ശരി ആയി ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ബോധമുള്ളവർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ.

ഓരോരുത്തരും തന്നെ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തുവിൽ ഓരോന്നിനും കൃത്യമായുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കണക്കാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രബഞ്ചത്തിലെ ഊർജ്ജവും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഊർജ്ജവും നമ്മളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആത്മാവിന്റെ ഊർജ്ജവും എന്റെ ചങ്കിനുഭവം മൂന്നും കൂട്ടി ഇണക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വാസ്തുവിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാം നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനങ്ങൾ പറയുന്നത് വസ്തുവിൽ തന്നെ വാസ്തുവിൽ ഓരോ വസ്തുവും ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഏതൊരു ദിശയിൽ വരാൻ ഏതൊരു ദിശയിൽ വരാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *