അയലത്ത് ഉണ്ടോ ഈ 5 നാളുകാർ? എങ്കിൽ ഉറപ്പ് വീട് മുടിയും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ ദോഷം തിരിച്ചടിക്കും

ചില നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് അയൽദോഷം ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാരെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് 27 ഏതാണ്ട് അഞ്ചോളം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അയൽദോഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ള പൊതുസ്വഭാവം പറയപ്പെടുന്നു നക്ഷത്രക്കാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ദൃഷ്ടികൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പലതരത്തിലോ അസൂയ നിറഞ്ഞ ചില നോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള ദോഷം കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമാകുന്നു ഏതൊക്കെ.

   

നക്ഷത്രക്കാരാ ഇത്തരത്തിൽ ദോഷം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് പരിഹാരം നോക്കാം. ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പലരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ആയില്യം നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് ആയില്യം നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആയില്യം നക്ഷത്രക്കാർ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു നോട്ടം എന്നു പറയുന്നത് സർപ്പദൃഷ്ടിയോടെ ആണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്.അസൂയയോട് കൂടി നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ.

ഇവരുടെ ആ ഒരു വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാവുക സാധുക്കളായ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ചിന്ത ഇല്ലാതായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ആയില്യം സാധാരണയായി മനുഷ്യന്റെ ഒരു പൊതു സ്വഭാവം വച്ച് വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നോട്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും അത് വലിയതോതിൽ ദോഷമായി തീരാറും ആണുള്ളത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=poBh0IZPhqQ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *