കോടികൾ സമ്പാദിക്കും, ശുക്രൻ പ്രസാദിക്കും 9 നാളുകാർ

പിതൃർ ക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ധാരാളമായി തന്നെ നന്മകൾ എല്ലാം വന്നുചേരുന്നതാണ് ദാനധർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടത്തുക എല്ലാ പുച്ഛം മൃഗങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണമെല്ലാം നൽകുക ദൈവാനുഗ്രഹം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മകൾ വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധന ധാന്യ സമൃദ്ധി എന്നും ചേരുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ നെല്ല് വയമ്പ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ പറവകൾക്ക് തീറ്റയായി തന്നെ നൽകുക അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമൃദ്ധി എല്ലാം വന്നുചേരാൻ ആയിട്ട് കാരണം ആകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ട് ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം.

   

മാറിക്കൊണ്ട് സങ്കടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മാറിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സമർദിലേക്ക് സന്തോഷങ്ങളിലേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ ആനയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ അത് എത്ര വലുതാണ് എങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ മാറി കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയും നേട്ടങ്ങളും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും എല്ലാം തന്നെ ആണ് നമുക്ക് ഇനി കഷ്ടപ്പാടാന്നുള്ളത് അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരുപാട് വലിയ രീതിയിൽ വലിയ നിലയിൽ എത്തേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ.

സമൃദ്ധി എല്ലാം വന്നു ചേരാണ്ടത് തന്നെയാണ് എല്ലാം വന്നുചേരേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേടിയെടുക്കാൻ ആയിട്ട് കഴിയേണ്ടതാണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ജീവിതം അതിനെ കഴിയുന്ന കുറച്ചു നക്ഷത്രക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് മുതൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഒരു കോടീശ്വര യോഗം തന്നെ വന്നുചേരുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും അവസാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ച തന്നെയാണ് അത്രയും അധികം ഭാഗ്യങ്ങളിലേക്കും നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇവർ കടന്നു ആയി പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *