വീട്ടിൽ വിഷുക്കണി ഒരുക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതിനെ കുറച്ചു അറിയാതെ പോകല്ലേ

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ഐശ്വര്യവും സമ്പൽസമൃദ്ധിയും എല്ലാം നിറച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഷുക്കാലം കൂടെ കടന്നു വരാനായി പോവുക ആണ് ഈ വിഷു ഏപ്രിൽ 14 തീയതി ആണ് മീനമാസം 31 തീയതി അതായത് ഏപ്രിൽ 13 തീയതി രാത്രി 9 4 ഓടുകൂടി തന്നെ സൂര്യൻ മേട രാശിയിലേക്ക് തന്നെ പ്രവേശിക്കുന്നു അതായത് മേടസംക്രമം നടത്തുകയും മേസം വിഷുപുലരി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ ഏപ്രിൽ 14 രാവിലെ തന്നെ കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വിഷുക്കണി ഒരുക്കുക എന്നു പറയുന്നത് വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ.

   

നിർബന്ധമായിട്ടും തന്നെ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട തന്നെയാണ് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണി ഒരുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സാക്ഷാൽ വൈകുണ്ടനാഥാനായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാനും അമ്മമഹമായ സർവ്വശക്തൻ ആവാൻ ലക്ഷ്മിദേവിയും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്നുചേരേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും വിഷുക്കണി ഒരുക്കുമ്പോൾ ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ ഏതൊരു കണി ഒരുക്കുന്നവനും ചെയ്തിരിക്കണമെന്നു.

തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിഷുക്കണി ഒരുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിട്ടു കളയാനായിട്ട് പാടില്ലാത്ത അഞ്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിഷുക്കണി ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയുള്ള തെറ്റുകളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നു കണി ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് കേട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വളരെ ഉചിതം തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നുള്ളത്.

തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കണി കാണേണ്ട ഒരു സമയം തന്നെയാണ് കണി കാണേണ്ട ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് ആറുമണിക്ക് 7 മണിക്ക് എട്ടുമണിക്ക് എല്ലാം പണി കാണുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കണി കാണാനായിട്ട് ഏറ്റവും വളരെ ശുഭം ആയിട്ടുള്ള ഒരു മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ആ ഒരു മുഹൂർത്തത്തിൽ കാണുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതായിരുന്നു മേടസക്രമം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേടമാസം കഴിഞ്ഞു അതിന് ഉറങ്ങി എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് കണി കാണണം എന്നുള്ളതാണ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കളി കാണേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ 4 4 5 35നും ഇടയിലുള്ള ഒരു സമയമാണ്അതായത് പതിനാലാം തീയതി വെളുപ്പിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *