നിത്യവും മക്കളുടെ ഉയർച്ചക്കായി അമ്മ ചെയ്യെണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്താൽ മക്കൾക്ക് കോടീശ്വര യോഗം ഉണ്ടാകും

മാതാപിതാഗുരു ദൈവം എന്നാണ് സദാന ധർമ്മത്തിൽ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും മുമ്പിൽ കാണുന്ന ദൈവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനേകം കഷ്ടപ്പാടുകൾ തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളും അനുഭവിക്കുന്ന ആകുന്നു തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അഭയ കേന്ദ്രവും സംരക്ഷണകേന്ദ്രവും മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാകുന്നു സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് വരെ അവർ എന്നും തന്നെ കുട്ടികൾ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു സംരക്ഷണം വലയം തന്നെ ഇല്ലാതായി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ.

   

മക്കളുടെ ഏറ്റവും വളരെ വില ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാകുന്നു തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സർവ രീതിയിലുള്ള ഐശ്വര്യം വന്നുചേരുവാനും ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചകളും സൽഗുണങ്ങളെല്ലാം വർധിക്കുവാനും ആയി ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാകുന്നു എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നിത്യവും ഉയർച്ചകളും ഭാഗ്യവും തങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാകുന്നു ഏതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത്.

നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ കാര്യമായി വരുന്നത് തുളസിത്തറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആകുന്നു തറയിൽ രാവിലെ തന്നെ ജലം അർപ്പിക്കുകയും രാവിലെ തന്നെ മൂന്നുതവണ വിഷ്ണുമെല്ലാം തന്നെ വയ്ക്കുന്നതും അഥവാ വലം വയ്ക്കുന്നതും ഏറ്റവും വളരെയധികം ശുഭകരമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.

ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകുവാനായി ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം വൈകുന്നേരം തുളസിക്ക് ജലം സമർപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് വിശ്വാസം ഇത് ആ ലക്ഷ്യമിദേവിയെ വീടുകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുവരുത്തും എന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം തുളസിത്തറയിൽ വിളക്കുകൾ കൊളുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *