കരഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലോ പൂജാമുറിയിലോ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും! ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടമാകുമോ ഇല്ലയോ

എത്തിക്കാൻ ഏവർക്കും ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പല പറയുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്നാൽ ഒരു ആഗ്രഹം സഫലീകരിക്കാൻ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കരുത് ഒരു കാരണം കൂടാതെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഭഗവാനെയോ ദേവതയോ അതാണ് ഉത്തമം എപ്പോഴും ദേവികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ദൈവികമായുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തും അതുമായിട്ട് സർവ്വ വ്യാപിയാണ് എപ്രകാരമാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പാടില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിഷൻ.

   

ബോക്സിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു എപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആകുന്നു ചില ആളുകൾ നിത്യേന മന്ത്രാചാരണങ്ങളാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആളുകൾ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഇഷ്ടദേവതയുടെ നാമങ്ങൾ നിത്യവും ജപിക്കുന്നു അല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സോടുകൂടി തന്നെ ദേവതകളുടെ നാമം മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയും പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എല്ലാം.

നമ്മൾ ഇഷ്ടദേവതയുടെ മുൻപിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് പലപ്പോഴും അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ എല്ലാം കരയുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കരയുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പലപ്പോഴും പലരീതിയിലും നമുക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ള ദേവികമായിട്ടുള്ള ശക്തികളെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കൂടുതലായിട്ടും നിത്യേന തന്നെ മന്ത്രങ്ങൾ എല്ലാം ജപിക്കുന്നവർക്കും ധനങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തുന്നവർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലാതെയോ അറിയാതെയുള്ള കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണുനീർ വരുന്നത് വളരെയധികം ലക്ഷ്യമായി തന്നെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *