വീട്ടിൽ ഈ അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ചെടികൾ വളർത്തല്ലെ മര.ണ ദുഃ.ഖം ഫലം

ഓരോ സസ്യങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകളാണ് ഇത് ചില സസ്യങ്ങൾ ശുഭകരവും അതേപോലെതന്നെ ചില സസ്യങ്ങൾ ദോഷകരമായി തന്നെ കരുതുന്നതാണ് ഇപ്രകാരം തന്നെ നമ്മളിൽ ഏവരും ദൈവത്തിന്റെ അംശം ആയിട്ടുള്ള ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അവയിലും അതായത് ഈ ഒരു സസ്യങ്ങളിലും ചൈതന്യം എല്ലാം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഊർജ്ജവും പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഊർജ്ജവും വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം.

   

ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില തിരക്കുള്ള സസ്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ വളർത്താൻ ആയിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തുവും നിർദ്ദേശിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഈ വസ്തുക്കൾ ഈ പുഷ്പങ്ങളിൽ കാലന്റെ ദൃഷ്ടി അഥവാ കാലൻ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ നമ്മൾ സമയമാകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ശരീരം വിട്ടു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ മരണം എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും മറ്റൊരു രീതിയിൽ.

പറയുകയാണ് എങ്കിൽ വലിയ ദുഃഖം മരണതുല്യമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ എല്ലാം അനുഭവിക്കാൻ ആയിട്ട് യോഗം വല്ലോം വരുമ്പോഴും ഇതേപോലെയുള്ള അവസ്ഥ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വീടുകളിൽ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേതന്നെ ഇതേ പുഷ്പങ്ങളെല്ലാം വിരിയുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പുഷ്പങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *