കന്നിമൂലയിൽ ടോയ്ലറ്റ്, ബെഡ്റൂം എന്നിവ വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ ചെയേണ്ടത്

വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗ്രഹത്തിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് എത്രത്തോളം തന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവിടെ എന്തെല്ലാം വരാം എന്ത് എല്ലാം അവിടെ വരാനായി പാടില്ല ഇതിനിവിടെ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് അടിസ്ഥാനം യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ എന്തെല്ലാം ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കന്നിമൂലയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് വളരെയധികം തട്ടിപ്പുകളിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു.

   

കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ കന്നിമൂലയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഉപരിയായി തന്നെ യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പരമാർത്ഥം ചില വാസ്തു ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് ദിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ വളരെ വലിയ ആപത്ത് മറ്റും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ ഇവിടെ പറയുന്ന ദിക്കൾക്ക് എല്ലാം എന്താണ് പ്രസക്തി ഉള്ളത് ഉദിക്കുന്നത് കിഴക്കാണോ അല്ല സൂര്യൻ എവിടെയാണ് ഉദിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്.

കിഴക്ക് ഒരു കിഴക്ക് ദിക്കിനെ ആധാരമാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മറ്റു പുരാതന കാലത്ത് തന്നെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് വസ്തു തന്നെയാണ് പരമാർത്ഥ സത്യവും അവർ ഇതിനെ ആക്കാനുള്ള കാരണം വ്യാപാരം വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് ദിശ അറിയേണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതുവരെ ജനങ്ങളെയും പറ്റിച്ചു പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതിലെ എന്നാൽ വാസ്തുശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ 100% സത്യമാണ് തന്നെയാണ്.

ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകം തന്നെയാണ് അമ്പരചുംബികൾ ആയിട്ടുള്ള മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഗാന്ധിജി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതും ക്ഷേത്രനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആയിട്ടാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പുള്ള വീഡിയോകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിനെ കുത്തി കൂടുതലായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *