വീട്ടിലെ സകല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. ഈ വസ്തു അടുപ്പിൽ ഇട്ട് കത്തി കത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി

ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് രീതികളിൽ ഉള്ള ദോഷങ്ങൾ വരുന്ന തന്നെയാണ് സബത്തിക ദോഷങ്ങൾ അതുപോലെതന്നെ ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ കണ്ണേറ് ദോഷങ്ങൾ പ്രാക്ക് ദോഷങ്ങൾ തന്നെ നാവു ദോഷങ്ങൾ അയൽദോഷങ്ങൾ വിളിച്ച് അപേക്ഷ എന്നിങ്ങനെ പലരീതിയിലുള്ള അവസാനിക്കില്ല അത്രയും അധികം ദോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ വന്നുചേരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പലതും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ.

   

പോലും കഴിയാറില്ല ദോഷ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കിടന്നു അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ദോഷങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ചെയ്തു പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല എല്ലാറ്റിനും വഴിമുടക്കം പ്രശ്നങ്ങളും ആയിരിക്കും കൈയിൽ ഒരു രൂപ പോലും നിൽക്കുന്നില്ല അതുപോലെതന്നെ എല്ലാം ചെലവായി പോകും എല്ലാം തന്നെ ഉർന്നു പോകും എന്നും തന്നെ.

ദുരിതങ്ങളും മനസ്സമാധാനക്കേടും ഫലമായിട്ട് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് കഴിയാതെ തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മൾ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പുളയും ജീവിതത്തിൽ ഈയൊരു അവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സംഭവിക്കാൻ ആയിട്ടും ഇടയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വലിയ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങളെല്ലാം കാതിൽ ഇരിക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് സമിതികരമായിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *