ഈ വസ്തു ഇരിപ്പുണ്ടോ വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിൽ? എങ്കിൽ ഉടനെ എടുത്ത് മാറ്റുക ഇല്ലെങ്കിൽ…

ഇന്ന് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖം തന്നെയാണ് ഫലം എന്നുള്ളതാണ് വീടിന്റെ കന്നിമൂലലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ദുരിതമായിട്ട് മാറുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ മാറ്റേണ്ടത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ കഞ്ഞി മൂലയ്ക്ക് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട്.

   

പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വീടിന്റെ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നത് വീടിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയാണ് വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് തന്നെ ഉള്ളത് അതായത് കിഴക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് കൂടാതെ തന്നെ നാലു മൂലകൾ അതായത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അതുപോലെതന്നെ തെക്ക് കിഴക്ക് മൂല വടക്ക് പടിഞ്ഞാറും മുല വടക്ക് കിഴക്ക് മൂല ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഊർജ്ജപ്രഭാതം ഉള്ള അഷ്ടദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമെല്ലാം.

നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂല തന്നെയാണ് കന്നിമൂല അഥവാ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുമൂല എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി തന്നെ എനർജിയും ഫ്ലോ ഉള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ പ്രവാഹമുള്ള ഒരു തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അല്ലെങ്കിൽ കന്നിമൂല പടിഞ്ഞാറും മൂല ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആദ്യം വീട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ നിത്യ രോഗികളായി മാറും സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകും ജീവിതത്തിൽ ദുരിതങ്ങൾ എല്ലാം ഒഴിഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജനഗനാഥന് വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടങ്ങൾ എല്ലാം പതിഞ്ഞിരിക്കും ഗ്രഹ നാഥന്റെ ജീവിതത്തിലെ അങ്ങനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാഞ്ഞി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *