വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ ദേവി കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഏതു ദുഃഖസമയത്തും

സനാതന ധർമ്മത്തിൽ അനേകം ദേവി ദേവന്മാർ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകത ദേവതകൾക്ക് പ്രത്യേകമായ ശക്തികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ചില ആളുകൾക്ക് ചില ദേവതകളായി മുൻജന്മ ബന്ധം ഉള്ളതാകുന്നു ഈ ദേവതകളെ ഇഷ്ട ദേവത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇഷ്ടദേവത എന്നാൽ ദേവതയുമായി അഗാധമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം വന്നുചേരുന്നത് ആണ് ഏതൊരു വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും അറിയാതെ ദേവതയുടെ നാമം നാവിൽ വരുന്നു ഇത് അവരുടെ ഇഷ്ട ദേവത ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകുന്നു.

   

ദേവി ഭക്തർ അനേകം ഉണ്ട് ദേവി എത്രോളം ഉഗ്രരൂപം ആയിരുന്നാലും ദേവി നമ്മുടെ അമ്മയായി തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തെയും ദേവതയാണ് ദേവി ദേവിയുടെ അനേകം രൂപങ്ങളിൽ ഒരു രൂപമാണ് വരാഹിദേവിയുടെ രൂപം വരാദേവി എന്ന അനുമതി ശക്തിയുള്ള രീതി എപ്രകാരമാണ്.

നമ്മെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുവാൻ ആയി ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമ്മയുടെ രക്ഷയ്ക്കായി നിരവധി ഭക്തർ അമ്മയെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നതും ആണ് എപ്രകാരം നീതി ലഭിക്കുന്നതിനായി ആരാധിക്കണമെന്നും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സ് വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാളായി അഭിമാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തികമാരും ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നുചേരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ദേവിയെ ആരാധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ചോള രാജാവായിരുന്നു രാജരാജ ചോള എന്ത് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനു മുമ്പുംദേവിയോട് വണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *