ജീവിതത്തിൽ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു, കാക്ക കൂട് വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ ഉണ്ടോ?

നമ്മുടെ വീട്ടിലും പറമ്പിലും പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾ കൂടെ വയ്ക്കാറുണ്ട് ചില ജീവികൾ കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് ചില പക്ഷികൾ കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ശുഭകരമായി തന്നെ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു ചില ജീവികൾ കൂട്ടു വയ്ക്കുന്നത് ആകട്ടെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ദോഷമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ഏതെല്ലാം ജീവികൾ കൂട് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം.

   

തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെല്ലാം ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് കാക്ക വീട്ടിലും പെരിത്തരത്തും എല്ലാം തന്നെ കൂടു വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഫലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആയിട്ട് വന്നുചേരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായി പോകുന്നത് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ നാളുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാളെ പ്രത്യേകം പൂജ നടത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.

നാളത്തെ ശിവ പൂജകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പങ്കു ചേരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും വീഡിയോയുടെ താഴെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് അവർക്കെല്ലാം വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പേര് നാളും വീഡിയോയുടെ താഴെ പറഞ്ഞാലും മതി ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി.

തന്നെ നാളെ രാവിലെ യോട് കൂടി തന്നെ കുറിച്ച് എടുത്തു നാളെ വൈകിട്ട് നടത്തുന്ന ശിവപൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പേരും നാളും പറയുക തന്നെ കുറച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ മറുപടിയുമെല്ലാം നൽകുന്നതായിരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നിനക്ക് കാക്ക കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫലം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അതായത് താത്ത നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂട് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ തലത്തിലുള്ള ദിക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *