3 തവണ മാത്രം ഉണർന്ന ഉടനെ ജപിക്കേണ്ട രഹസ്യ വാക്ക്, അമ്മ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കും

ദേവി എന്നാൽ സ്താനാ ധർമ്മത്തിൽ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപം ആയിട്ടുള്ള അമ്മ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം ഒരു വ്യക്തിക്കും ദേവിയെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് ആകുന്നു ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിവിധ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ആണ് അതിൽ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ദേവി സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഒന്നുതന്നെയാണ് ദേവിയുടെ സങ്കല്പം സമ്പത്തിന്റെ താമരയിൽ.

   

ഇരിക്കുന്ന വരാഹ മായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാവമായിട്ടാണ് ദേവിയെ പറയുന്നത് ചുവന്ന വസ്ത്രം അണിഞ്ഞു കൊണ്ട് ദശല കണക്കിന് സൂര്യരശ്മികൾ പോലെ തിളങ്ങുന്ന ദേവിയുടെ മുഖവും ഇവിടെ ആയുധ ചക്രവും വാളും എല്ലാം ചെറുക്കുവാനും ധർമ്മം പുനസ്ഥാപിക്കാനും പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ആകുന്നു സ്പത മാതൃകകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദിവ്യ മാതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ദേവി ദേവിയുടെ ഏതൊരു ഭാവത്തിലും അമ്മ തിന്മയെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതുമാണ് ഏഴു മാർഗ്ഗകളിലും അഞ്ചാമതായി ആണ് ദേവി വരുന്നത് ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ പഞ്ചമി എന്നും പേരുണ്ട് ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ദേവിയുടെ സൈനാധിപതിയാണ് ദേവി കൂടാതെ തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അല്ല എങ്കിൽ നിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടും ദേവിയെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ആകുന്നു ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില തരത്തിലുള്ള.

ദിവസങ്ങൾ വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളതാകുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇനി മനസ്സിലാക്കാം പൗർണമി നാളിൽ പൗർണമി നാളിൽ അമ്മയ്ക്ക് വളരെ വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള നാളെ തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *