ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ ഒരു വാക്ക് കൈവെള്ളയിൽ എഴുതൂ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടന്നിരിക്കും ഉറപ്പ്

ഇവിടെ കൈവെള്ളയിലെ ഈയൊരു ഭാഗത്ത് തള്ളവിരലിന്റെ താഴെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ഹൈന്ദവ പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തന്നെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെയാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ശക്തിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്ന ഒരിടം തന്നെയാണ് ഈ പെരുവിരലിന്റെ താഴെയുള്ള ഇത്രയും ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പേര് ശുക്ര മണ്ഡലം എന്നുള്ളതാണ് കൈ നോക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഈ മണ്ഡലത്തിന് വളരെ വലിയ ഒരു സ്ഥാനം.

   

വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫലം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യം വിജയം ഭാഗ്യം ഇതെല്ലാം തന്നെ ചേരാനായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരു പങ്ക് വലുത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അത് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു തന്നെ സ്റ്റുഡേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുഭാഗത്ത് ഈ ഒരു ശുക്രൻ മണ്ഡലത്തെ ഉണർത്തി.

കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നേടിയെടുക്കാനായി ഒരുപാട് പൂജകളും മന്ത്രങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാതെ.

തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ പേന ഉപയോഗിച്ച് കയ്യിൽ ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആണെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുന്നു.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *