സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട, ഒരേ ഒരു കാര്യം

വാസ്തുപ്രകാരം 8 ദിക്കുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്.. ആ 8 ദിക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ധനത്തിന്റെ സ്ഥാനവുമായി പറയപ്പെടുന്നതാണ് വടക്ക് ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അതുപോലെതന്നെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെയുണ്ട്.. നമ്മൾ ഒരു ജ്യോത്സനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാസ്തു പണ്ഡിതനെ കാണാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം വന്ന കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്.

   

നമ്മുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് ദിക്ക് തന്നെയാണ്.. ഇതിൻറെ പിന്നിലുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ധനവരവ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ധനത്തിന്റെ ആഗമനം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ വടക്ക് ദിക്കിൽ നിന്നും ആണ്.. ഈ വടക്കിൽ ദോഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്രയൊക്കെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താലും അതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര പോലെ യാതൊരു ഫലവും ഇല്ലാതെ ഉപകാരമില്ലാതെ പോകുന്നതാണ്..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഐശ്വര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതുമൂലം തടസ്സപ്പെട്ടുപോകും.. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാവില്ല.. ഇനി ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അതിലെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും.. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് വാസ്തുപ്രകാരം പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ വടക്ക് ദിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടെ പരിപാലിക്കേണ്ട ഒരു ദിക്ക് തന്നെയാണ്.. അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിപാലിച്ചു പോയാൽ അതിന്റേതായ ഗുണം എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *