ആഗ്രഹസാഫല്യവും സൗഭാഗ്യവും ഉറപ്പ്, ഈ ഒരു മരം കന്നിമൂലയിൽ വച്ചാൽ

വാസ്തു അനുസരിച്ച് നാല് ദിശകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് വടക്ക് കിഴക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഈ നാല് ദിശകൾക്കും ചേർന്ന് വരുന്ന ദിശകൾക്കും വളരെയധികം പ്രധാനം തന്നെ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശ അഥവാ കന്നിമൂല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു ദിശ എട്ട് ദിക്റും വളരെയധികം ശക്തിയായി ദിക്കാണ് എന്നാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ വിഷയം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ആണ് വസ്തു അനുസരിച്ച് കിഴക്ക് മൂല താഴ്ന്നതും.

   

കന്നിമൂലം ഉയർന്നുനിൽക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഭൂമി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായി തന്നെ കരുതപ്പെടുന്നത് ദിശകളിൽ എട്ടു ദിക്കുകളിൽ അവളുടെ അധിപന്മാർ ദേവന്മാരാകുന്നു എന്നാൽ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയുടെ അധിപൻ അസുരൻ തന്നെയാകുന്നു ഇതുകൊണ്ട് കന്നിമൂലയ്ക്ക് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രാധനം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഈ ദിശയിൽ ഏതെല്ലാം വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഇവയെ ഏത് എല്ലാം വളരെ ഉചിതമാകുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂലഭാഗത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള നിർമിതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുടുംബത്തെ സ്വസ്ഥത കുറവ് എപ്പോഴും തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആകുന്നു ഇവിടെ ഗേറ്റ് കവാടങ്ങൾ എന്നിവ ഞാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല കൂടാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *