ഈ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു പറയല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും കടം കേറി വീട് മുടിയും

നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രശസ്തമായ ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് പറയരുത് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് പറയരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഭാഗ്യം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളെല്ലാം വന്നു ചേരുകയും നമ്മുടെ ഭാഗ്യം തന്നെ അത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പോയി ചേരുകയും വീണത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ചില തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പൊറുത്തു പറയാനായി പാടില്ലാത്ത ചില തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.

   

ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാണുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നെ കേൾക്കുക ഒരിക്കലും ഈ ഒരു രഹസ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ പറയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് അയൽക്കാർ ഇനി വലിയ ബന്ധുക്കൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ആരോടും തന്നെ പറയാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ ജീവിതവിജയത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ വലിയ.

ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പുറത്തു പറയരുത് ഇതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പായി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ മഹാലക്ഷ്മി പൂജകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആളുകൾ പേരും നാളും കമന്റും മറിക്കാതെ പറയുക ഇവിടെ കുറിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയണമെന്നില്ല ആർക്കും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കാണ് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ പേര് നാളും വീഡിയോയുടെ താഴെയായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *