എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കടം തീരുന്നില്ലെ കന്നി മുലയിൽ ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കു, നിങ്ങളുടെ സകല കടവും തീരും

8 ദിക്കുകളിൽ ഏഴെണ്ണത്തിന്റെയും അധിപർ ദേവന്മാർ തന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കന്നിമൂലയുടെ അധിപൻ അസുരൻ ആകുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂലക്കുള്ള പ്രാധാന്യമെല്ലാം കേറുന്നതും ഭൂമിയുടെ പ്രതീക്ഷിണ വേദിയിൽ അനുസരിച്ച് കൂട്ടുക പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിൽ നിന്നും കിഴക്ക് മൂലയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഊർജ്ജനപ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഈശ്വനകോൺ കന്നിമൂലയിലെ ദോഷങ്ങളിൽ ഈ ഊർജ്ജത്തെ മലിനമാക്കും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

   

വാസ്തുശാസ്ത്രം ദിക്കിനെ ഇത്രയും അധികം പ്രധാനം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാസ്തുശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് കന്നിമൂലയ്ക്ക് അത്രയും മേൽ പ്രാധാന്യമെല്ലാം തന്നെയാണ് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഒരു ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വസിക്കുന്നവരുടെ മാന്യത ഉയർച്ച എന്നിവയ്ക്ക് തന്നെ വളരെ ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളെല്ലാമാണ് വന്നുചേരുന്നത് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ.

മദ്യം മറ്റു ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അടിമപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് പറയുക അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്രയും അധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു കൂടാതെ തന്നെ ഒരു കുടുംബം തകർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ പോകുവാനും ധർമ്മ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഉയർച്ച നേടുവാനായി സാധിക്കാതെ തന്നെ തിരിച്ച് അടികളെല്ലാം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കാര്യം തന്നെയാകുന്നു കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സന്താനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാതിരിക്കുക തൊഴിലിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *