നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നേലും ഉണ്ടോ രേഖക്കൾ? എങ്കിൽ മഹാഭാഗ്യം വരാൻ പോകുന്നു!

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ലോകം മുഴുവനായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവചന ശാസ്ത്രം ആണ് ഹസ്രകശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഒരുപാട് പാരമ്പര്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെടാനുള്ള നമ്മുടെ കൈപ്പത്തികളുടെ വിരലുകളുടെ നഖങ്ങളുടെയും കൈപ്പത്തിയുടെ രേഖകളുടെ എല്ലാം തന്നെ സവിശേഷതകൾ എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫലം എല്ലാം തന്നെ പ്രവചിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ഹസ്ത രേഖ ശാസ്ത്രമെന്ന്.

   

പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ കൈപ്പത്തിയിലെ രേഖകൾ വച്ച് ചില പ്രത്യേകത രീതിയിലുള്ള രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പ്കൾ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫലവും പ്രാധാന്യമെല്ലാം തന്നെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചില തരത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ഉള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് എം വി എ എക്സ് എങ്ങനെയെല്ലാം പറയുന്ന ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കൈ രേഖകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

വളരെ വിലയേറിയ പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് തന്നെയാകും ഇത് വളരെ വലിയ ഫലങ്ങൾ ഭാഗ്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കൊണ്ടു അപ്പോൾ ഈ m വി എക്സ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാണ് എങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് ഫലം അതിന്റെ അതുമൂലം നമുക്ക് വരാനായി പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പരിശോധിക്കനായി പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ അക്ഷരം ആയിട്ടുള്ള M ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *