ബെഡ്‌റൂം വീടിന്റെ കന്നിമൂലയിലാണോ? എങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരുന്നത് കാണാം

കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി അതുപോലെതന്നെ വസ്തു ശാസ്ത്രം എല്ലാം തന്നെ അനുസരിച്ച് വീടിന്റെ കന്നി മൂലയ്ക്കുള്ള വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് കന്നിമൂല എന്നു പറയുന്നത് വീടിന്റെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയാണ് വീടിനെ എടുത്തോളാം 8 ദിക്കുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി തന്നെ ഊർജ്ജ പ്രവാഹം ഉള്ള ദിക്ക് തന്നെയാണ് പടിഞ്ഞാറ് മൂല അഥവാ കന്നിമൂല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനിമുതൽ ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു വീടിന്റെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ആ വീട്ടിൽ വസിക്കുന്നവർ.

   

ഇനി എത്ര വലിയ ജാതക യോഗം ഉള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പോലും മൂല ചെയ്തത് ശരിയായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യവും അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നടന്നു കിട്ടുന്നില്ല സൗഭാഗ്യം എല്ലാം തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് തട്ടി തന്നെ അകന്നു പോകുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജ്യോതിഷത്തിലും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ.

വീടിന്റെ കന്നിമൂല വളരെ വലിയ രീതിയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെയാണ് എടുത്തോളാം ഊർജ്ജമുള്ള മറ്റൊരു ദിക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കന്നിമൂലയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആ വീടിന്റെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കിടപ്പുമുറി അല്ലെങ്കിൽ കിടപ്പുമുറി വീടിന്റെ കന്നിമൂലയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഉള്ള വീടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെയധികം ഭാഗ്യം ചെയ്തതും അതുപോലെതന്നെ വാസ്തുപരമായിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതും ആയിട്ടുള്ള ഭവനങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീടുകളാണ് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *