ഈ ഒരു പ്രയോഗം മാത്രം മതി, പണം വീട്ടിലൊ കടയിലൊ വന്നു നിറയും

നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന ഒരു പരാതി തന്നെയാണ് കയ്യിൽ പണം ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു സത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പല ആളുകൾക്കും ആവശ്യസമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ തുക കൈകളിൽ വന്നു ചേരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ കടം കൊടുത്തു തുക ആയിരിക്കാം തന്നെയായാലും നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ധനം വന്നു ചേരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ആളുകളുടെയും പരാതി അതുതന്നെയാണ് കൈകളിലേക്ക് ധനം.

   

വന്നു ചേരുന്നില്ല കൈകളിലേക്ക് ധനം വന്നുചേരാൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെതന്നെ കൈകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ധനം അമിതമായിട്ട് ചെലവായി പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം പല ആളുകളും പറയുന്നതായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൈകളിൽ എത്രയും പണം വന്നുചേർന്നാൽ പോലും അതും കയ്യിൽ നിൽക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ കയ്യിൽ പണം വന്ന് ചേരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമായിട്ടില്ല കയ്യിൽ പണം വരുന്ന ധനം നിലനിൽക്കുക.

കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു അഭിവൃദ്ധി എല്ലാം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസുകാരൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഷോപ്പുകളെല്ലാം നടത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ ഷോപ്പ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊണ്ട് രാവിലെ മുതൽ കച്ചവടം എല്ലാം നടന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ കിട്ടിയ പണം അവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുന്ന ഒരു 10000 രൂപ ആയിരിക്കും 10000 രൂപ എവിടെ പോയി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *